Kategorija:Delo

V zapisu z naslovom »Pr­vi skupni sestanek komisije za reševanje odprtih vprašanj RKC«, ki je bil objavljen v ča­sniku Dnevnik dne 21. oktobra 1997, je bilo med drugim za­pisano tudi naslednje: »… Do­dajmo še to, da bodo pogovo­ri oziroma pogajanja s Cerkvi­jo še naprej potekali za tesno zaprtimi vrati, saj je zaveza o molčečnosti postala…

V Delu je bil 24. 7. letos pod gor­njim naslovom objavljen članek, v katerem lahko beremo, da je papež dejal: »Obstaja pravica do obrambe; tudi obrambna vojna je grda, toda če kdo napada, če hoče mendrati pra­vice drugih do obstanka, potem je pravica do obrambe; problem je ve­dno isti, je problem pravične vojne, obrambne vojne.«…

Ustavno sodišče je v svoji odločbi št. U-I-107/96. s katero je odločilo glede nekaterih določb zakona o začasnem, delnem zadr­žanju vračanja premoženja, med drugim zapisalo, da imajo cerkve in verske skupnosti vlogo obče ko­ristne ustanove. V zvezi s to trditvijo Ustav­nega sodišča se postavljajo ra­zlična vprašanja. Eno izmed njih je recimo, ali ima. takšno vlogo…

Izvedelo se je, da je varuh človekovih pravic nesel nadškofu Francu Rodetu poročilo o svojem delu za leto 1996. V zvezi s tem se postavlja več vprašanj. Eno iz­med njih je, ah obstaja zakonska podlaga (po 1. členu zakona o va­ruhu človekovih pravic se pristoj­nosti in pooblastila določijo z za­konom) za kaj takega oz. ali…

V časniku Delo je bil pod gornjim naslovom objavljen članek, v katerem je avtor Jože Krašovec med drugim navedel, da je bil pre­vod Svetega pisma v celoti narejen po izvir­niku. V zvezi s to trditvijo se postavlja vprašanje, ali je, vsaj glede »Nove zaveze«, resnična oz. točna. Znano je namreč, da ne obstaja nika­kršno prabesedilo…

Pod gornjim naslovom je bilo mogoče v Delu prebrati nekaj ugotovitev o vlogi mesa v prehrani ljudi, ki so se pojavile na posvetu ob 50-letnici ljubljanske biotehni­ške fakultete. Ena izmed njih je bila tudi. »da je redno uživanje zmerne količine vseh vrst mesa koristno za zdravje ljudi«. V zvezi s to ugotovitvijo pa se človeku…

Pod gornjim naslovom je bilo v Delu mogoče prebrati, da je bil re­den posvet verskih skupnosti po­svečen varstvu osebnih podatkov. Zapisano je bilo tudi, da doslej ni bila evidentirana še nobena zloraba tovrstnih podatkov v sklopu ver­skih skupnosti. V zvezi s to zadnjo navedbo pa je treba navesti, da je na mi­nistrstvu za pravosodje že…

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče bra­ti, da je pred letom dni začel veljati zakon o pre­prečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki tudi opredeljuje, katero delo se šteje kot delo na črno. Za posameznika se šteje delo na črno, če opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa…

Večina držav tega sveta ima vojsko. Zanjo namenja veliko denarja. Čeprav se obstoj vojske večinoma opravičuje kot sredstvo za varovanje države ali svobode, pa se postavlja vprašanje, ali je to v dobro ljudstva. Drugače rečeno, vprašanje je, ali ni obstoj vojske, ki v končni fazi pomeni uničevanje in ubijanje, v škodo vsega ljudstva, in to…