Kategorija:Delo

Izvedelo se je, da je varuh človekovih pravic nesel nadškofu Francu Rodetu poročilo o svojem delu za leto 1996. V zvezi s tem se postavlja več vprašanj. Eno iz­med njih je, ah obstaja zakonska podlaga (po 1. členu zakona o va­ruhu človekovih pravic se pristoj­nosti in pooblastila določijo z za­konom) za kaj takega oz. ali…

V časniku Delo je bil pod gornjim naslovom objavljen članek, v katerem je avtor Jože Krašovec med drugim navedel, da je bil pre­vod Svetega pisma v celoti narejen po izvir­niku. V zvezi s to trditvijo se postavlja vprašanje, ali je, vsaj glede »Nove zaveze«, resnična oz. točna. Znano je namreč, da ne obstaja nika­kršno prabesedilo…

Pod gornjim naslovom je bilo mogoče v Delu prebrati nekaj ugotovitev o vlogi mesa v prehrani ljudi, ki so se pojavile na posvetu ob 50-letnici ljubljanske biotehni­ške fakultete. Ena izmed njih je bila tudi. »da je redno uživanje zmerne količine vseh vrst mesa koristno za zdravje ljudi«. V zvezi s to ugotovitvijo pa se človeku…

Pod gornjim naslovom je bilo v Delu mogoče prebrati, da je bil re­den posvet verskih skupnosti po­svečen varstvu osebnih podatkov. Zapisano je bilo tudi, da doslej ni bila evidentirana še nobena zloraba tovrstnih podatkov v sklopu ver­skih skupnosti. V zvezi s to zadnjo navedbo pa je treba navesti, da je na mi­nistrstvu za pravosodje že…

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče bra­ti, da je pred letom dni začel veljati zakon o pre­prečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki tudi opredeljuje, katero delo se šteje kot delo na črno. Za posameznika se šteje delo na črno, če opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa…

Večina držav tega sveta ima vojsko. Zanjo namenja veliko denarja. Čeprav se obstoj vojske večinoma opravičuje kot sredstvo za varovanje države ali svobode, pa se postavlja vprašanje, ali je to v dobro ljudstva. Drugače rečeno, vprašanje je, ali ni obstoj vojske, ki v končni fazi pomeni uničevanje in ubijanje, v škodo vsega ljudstva, in to…