V članku zgornjim naslovom je bilo mogoče prebrati, da je državni zbor sprejel zakon o popotresni obnovi objektov na območju, ki jih je prizadejal potres. Brati je bilo mogoče tudi, da bo letos za popotresno obnovo v državnem proračunu zagotovljenih pet milijard tolarjev, naslednje leto pa še štiri milijarde in da bo v ta namen…

V omenjenem članku je avtor opisal svoje vtise, ki jih je dobil ob obisku nekaj farm za intenzivno pridelavo mesa, mleka in jajc. V članku so navedene grozljive stvari o tem, kako se ravna z živalmi, kje živijo, kako se razmnožujejo in drugo. Ali ne vladajo za živali na teh farmah satanske razmere? Ali niso…

V komentarju z naslovom Na otočku vere in nevere, ki je bil objavljen v Večeru 30. 10. 1997, je avtor g. Branko Žunec med drugim zapisal: “Sodnik ustavnega sodišča prof. dr. Janez Šinkovec je že večkrat opozoril, da ’je sodobna država opredeljena kot svetovnonazorsko nevtralna’ in da ’to načelo zahteva najmanj tolerantnosti. Nevtralnost države tudi…

V članku pod gornjim naslovom je bilo med drugim navedeno, da sta kulturni minister Jožef Školč in ljubljanski nadškof Franc Rode podpisala novi oz. obnovljeni sporazum glede uporabe arhivov Katoliške cerkve, to potezo pa je narekoval zakon o arhivskem gradivu in arhivih, ki velja od letošnjega aprila. Nadalje je bilo tudi navedeno, da sporazum izenačuje…

V zapisu z naslovom »Pr­vi skupni sestanek komisije za reševanje odprtih vprašanj RKC«, ki je bil objavljen v ča­sniku Dnevnik dne 21. oktobra 1997, je bilo med drugim za­pisano tudi naslednje: »… Do­dajmo še to, da bodo pogovo­ri oziroma pogajanja s Cerkvi­jo še naprej potekali za tesno zaprtimi vrati, saj je zaveza o molčečnosti postala…

V Delu je bil 24. 7. letos pod gor­njim naslovom objavljen članek, v katerem lahko beremo, da je papež dejal: »Obstaja pravica do obrambe; tudi obrambna vojna je grda, toda če kdo napada, če hoče mendrati pra­vice drugih do obstanka, potem je pravica do obrambe; problem je ve­dno isti, je problem pravične vojne, obrambne vojne.«…

Nadškof dr. Franc Rode je v pogo­voru, ki je bil objavljen v Večeru dne 8. novembra 1997, med drugim govoril o sektah. Ker ima oziroma dobiva po­jem sekta v javnosti bolj ali manj ne­gativen pomen, torej naj bi bila sekta nekaj slabega, bi nadškofu predlagal, ob tem da niti ustava niti zakon o pravnem položaju…

Ustavno sodišče je v svoji odločbi št. U-I-107/96. s katero je odločilo glede nekaterih določb zakona o začasnem, delnem zadr­žanju vračanja premoženja, med drugim zapisalo, da imajo cerkve in verske skupnosti vlogo obče ko­ristne ustanove. V zvezi s to trditvijo Ustav­nega sodišča se postavljajo ra­zlična vprašanja. Eno izmed njih je recimo, ali ima. takšno vlogo…

V javnosti poteka polemika o splavu, ki jo je sprožil nadškof Franc Rode z odklonilnim stali­ščem do splava, izraženim v pridigi na Brezjah. Ker Rimskokatoliška cerkev odločno nasprotuje splavu in pri tem navaja, da je ta v na­sprotju z božjo zapovedjo »Ne ubi­jaj«, se postavlja vprašanje, ali ima nasprotovanje splavu svoj temeljni vzrok res v…

Izvedelo se je, da je varuh človekovih pravic nesel nadškofu Francu Rodetu poročilo o svojem delu za leto 1996. V zvezi s tem se postavlja več vprašanj. Eno iz­med njih je, ah obstaja zakonska podlaga (po 1. členu zakona o va­ruhu človekovih pravic se pristoj­nosti in pooblastila določijo z za­konom) za kaj takega oz. ali…