Pod gornjim naslovom je bilo mogoče v Delu prebrati nekaj ugotovitev o vlogi mesa v prehrani ljudi, ki so se pojavile na posvetu ob 50-letnici ljubljanske biotehni­ške fakultete. Ena izmed njih je bila tudi. »da je redno uživanje zmerne količine vseh vrst mesa koristno za zdravje ljudi«. V zvezi s to ugotovitvijo pa se človeku…

V intervjuju z gornjim naslovom je škof Kramberger med drugim izjavil, da potrebujeta Slomška svetnika poleg drugih tudi slovenski narod in duhovniki. Da ga potrebujejo du­hovniki, je mogoče res, da ga potre­buje slovenski narod, pa je dvomljivo. Zakaj bi slovenski narod potreboval svetnika? Ali je vsiljevanje svetnika slovenskemu narodu, torej ka­tolikom, nekatolikom in ateistom, v…

Znano je, da je ljubljanski nadškof predstavil poslanico, ki jo je ob 1. januarju, dnevu miru, izdal papež. Ob tej predstavitvi, kot je mogoče brati v članku Spoštujmo člo­veka, objavljenem dne 30. de­cembra 1998 v Dnevniku, je bilo med drugim navedeno, da je papež med pravicami, ki so danes izpostavljene bolj ali manj očitanemu rušenju,…

V članku z gornjim na­slovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 17. avgusta 1998, je bilo mogoče brati, da je nadškof dr. Alojzij Šu­štar, ko je maševal v petrov­ski Marijini baziliki, med drugim dejal: »… Danes ob­hajamo tudi obletnico po­svetitve slovenskega naroda božji materi Mariji, ki smo jo izrekli ob osamosvojitvi slovenske države …«…

V intervjuju pod gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 27. junija 1998, je ustavni sodnik dr. Peter Jambrek med drugim navedel, da naša ustava in ustavni zakon za njeno izvedbo ne vsebujeta določb, ki bi uravnavale tranzicijo, pri­vatizacijo, nacionalizacijo, lokalno samo­upravo, volilne procese … V zvezi s tem menim, da naša ustava vsebuje določila,…

V rubriki Rekli so, ki je bila ob­javljena v Večeru dne 27. maja 1998, je bilo mogoče prebrati, da je tajnik sinode med drugim dejal: “Zaradi ne­demokratičnih in ekstremističnih sta­lišč Slovenske nacionalne stranke do rimskokatoliške cerkve v zadnjih letih si je tajništvo sinode vzelo demokra­tično pravico, da te stranke ne povabi na okroglo mizo. Ekstremisti…

Pod gornjim naslovom je bilo v Delu mogoče prebrati, da je bil re­den posvet verskih skupnosti po­svečen varstvu osebnih podatkov. Zapisano je bilo tudi, da doslej ni bila evidentirana še nobena zloraba tovrstnih podatkov v sklopu ver­skih skupnosti. V zvezi s to zadnjo navedbo pa je treba navesti, da je na mi­nistrstvu za pravosodje že…

V 52. številki Mladine je bil objavljen članek o nadškofu Rodetu. V okviru tega članka je bila objavljena tudi slika, iz katere je med drugim razvidno, da je nadškof blagoslovil cerkev v Bohinjski bistrici. Sama po sebi ta blagoslovitev ne bi bila nič posebnega, če ne bi nadškof blagoslovil cerkve, na kateri je bil napis…

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi…

V zadnji obravnavi v državnem zboru se nahaja predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Predlog zakona med drugim ureja tudi odvzem delov telesa umrle osebe. Ti se lahko vzamejo, po predlogu zakona, umrli osebi, ko je z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca. Kot smrt dajalca zakon določa tudi trenutek, ko nastopi…