Spet lov na medvede in volkove

Slovenski minister za okolje in prostor je lovcem spet ukazal odstrel medvedov in volkov: do septembra 2012 morajo ubiti 74 medvedov in 12 volkov. Čeprav obe živalski vrsti spadata med ogrožene in sta zato tudi pravno zavarovani, nezakoniti pokoli tečejo dalje. V samostojni Sloveniji so lovci pobili že več kot 1000 medvedov. Ni kaj, 1000 medvedjih trofej prinese več 100.000 evrov, mnogo jih ostane v loviščih posebnega namena, s katerimi upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Omenjeni zavod ima posebno vlogo v odstrelu medvedov in volkov. Po eni strani pripravlja strokovno mnenje za odvzem iz narave, sam je to mnenje za leto 2011 v nasprotju s predpisi imenoval strokovno mnenje za odstrel, kar lahko kaže na to, da je zavod ideološko usmerjen na ubijanje živali, po drugi strani pa upravlja z lovišči posebnega namena, kjer tudi poteka ubijanje medvedov.

Medvedja trofeja je torej na ceniku omenjenega zavoda, zato je samoumevno, da so zainteresirani za odstrel medvedov. To pa pomeni, da je zavod v konfliktu interesov, saj po eni strani pripravlja strokovno mnenje o odvzemu velikih zveri, po drugi strani pa nekaj teh na smrt obsojenih živali sam odstreli oziroma odstreljene zveri proda. Zato tudi vprašanje, ali so mnenja nepristranska. Na takšno vprašanje napoti tudi stavek v mnenju zavoda za leto 2011, ki se glasi: “Pri mnenju nismo upoštevali samo matematike in doslednega izračuna odstotkov, kot jih navajajo strategija in drugi pisni viri, ampak tudi dejansko stanje v naravi in socialne komponente…” (Str. 18) Ali ni zavod v celoti upošteval pravnih virov, na katere je vezan, temveč je mnenje prilagodil nekim očitno višjim interesom? Če je odgovor pritrdilen, se zastavi vprašanje, katerim interesom. Interesom lovcev? Zanimivo je tudi to, da minister ni sprejel predloga zavoda za odstrel 78 medvedov, temveč je to število zmanjšal na 74. Mu ni zaupal?

V Severni Ameriki in Evropi je bilo izvedenih mnogo raziskav o učinkovitosti ubijanja volkov za zmanjševanje škode med živino. Skupna značilnost vseh ugotovitev je, da z odstrelom ni mogoče preprečiti škode med rejnimi živalmi. Podobna raziskava je bila izvedena tudi pri nas in iz nje je razvidno, da odstrel ni vplival na obseg škode pri domačih živalih. To se je ujemalo, tako avtorji, tudi z izsledki tujih raziskav, da namreč trajnostni lov na volkove ni učinkovit ukrep za zmanjšanje škode pri domačih živalih. Zato avtorji predlagajo, da se napore usmeri v ukrepe, ki škodo učinkovito preprečujejo, denimo v izboljšanje varovanja drobnice z uporabo varnih ograd in pastirskih psov. Kljub tem ugotovitvam je zavod predlagal odstrel 12 volkov, čeprav je znano, da s tem škode pri drobnici ni mogoče preprečiti. Kot glavni razlog predlaganega odstrela naj bi bilo navedeno prav zmanjševanje škode zaradi volkov pri drobnici. Predlagal je torej ukrep, za katerega ve oziroma bi moral vedeti, da ne prinaša rezultatov, zaradi katerih je bil predlagan. Minister je temu “nasedel“ in je sprejel predlog ukrepa, ki sploh ne more dati drugega rezultata kot 12 mrtvih volkov in hud stres v gozdovih. Znanstveno je dokazano, da lov povečuje število medvedov, kar seveda velja tudi za druge vrste, saj se vrsta brani pred grožnjo izumrtja s povečano rodnostjo. Če je v Sloveniji preveč medvedov, kot to zatrjuje država, je to v glavnem zaradi lova. Če tega ne bi bilo, bi narava sama s svojimi mehanizmi poskrbela za primerno število živali. Tako je, denimo, v švicarskem kantonu Ženeva, kjer splošnega lova ni že več kot 30 let in zaradi tega nimajo posebnih težav.

Po Pravilniku o zaščiti rejnih živali morajo biti živali, nastanjene zunaj objektov, kadar je to potrebno, zavarovane pred plenilci. Rejci drobnice morajo torej zavarovati svoje živali pred volkovi. Če tega ne storijo, kršijo omenjeni pravilnik. Če volk napade drobnico, to pomeni, da skrbniki niso ravnali v skladu s predpisi in so zato odgovorni. Krivdo človeka plača z življenjem volk, pa tudi drobnica, ki jo volk pobije. Rejec pa je na koncu za svojo kršitev mnogokrat celo nagrajen z odškodnino.

Objava: 7dni, 2.11.2011.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post