Poziv vladi k takojšnjemu prenehanju odstrela medvedov

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva ulica 20
SI-1000 LJUBLJANA

Poziv k takojšnjemu prenehanju odstrela medvedov

Poziv!
Priporočeno!
Poslano po elektronski pošti!
Pooblastilo!
7.4.2008

Spoštovani!

I. Ne dvomimo v to, da vam je znana odločba Ustavnega sodišča RS z dne 13.3.2008, št. U-I-386/06-32, v kateri je omenjeno sodišče
odločilo:

1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popr., 119/02, 41/04 in 96/04 – ur. p. b.) je v neskladju z Ustavo, ker ne ureja sodelovanja javnosti v postopku priprave podzakonskih aktov, ki se izdajajo na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena istega zakona. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v treh mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05) se razveljavi.
3. Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08) se razveljavi.
4. Razveljavitev iz 2. in 3. točke tega izreka začne učinkovati tri mesece po uveljavitvi zakona, s katerim bo zakonodajalec odpravil v 1. točki tega izreka ugotovljeno neskladje.

II. Nesporno je, da je omenjeno sodišče Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05), ki jo je izdala Vlada RS in Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08), ki ga je izdal Minister za okolje in prostor razveljavilo, kot je tudi nesporno, da razveljavitev uredbe in pravilnika začne učinkovati tri mesece po uveljavitvi zakona, s katerim bo zakonodajalec odpravil neustavnost Zakona o ohranjanju narave, to pa mora biti storjeno v roku treh mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu RS.

III. Iz 15. točke odločbe Ustavnega sodišča RS izhaja, da je učinek razveljavitve Ustavno sodišče odložilo za čas, ki je potreben zakonodajalcu, da lahko v ZON-u uredi sodelovanje javnosti v postopku priprave ter za čas, da lahko tako Vlada RS kot MOP izdata nova predpisa v skladu s spremembami ZON-a. Iz tega je mogoče zaključiti, da je namen odložitve učinkovanja v tem, da se lahko pripravijo spremembe ZON-a in sprejmejo na tej podlagi novi sporni predpisi. Torej gre za odložitev učinkovanja razveljavitve iz formalnih razlogov. To pa pomeni, da se razveljavljena uredba in pravilnik v vsebinskem smislu ne bi smel izvrševati, kar pomeni, da bi bilo potrebno takoj prenehati z odstrelom medvedov. Po drugi strani pa se po našem mnenju splošni pravni akti, ki so razveljavljeni, ne smejo uporabljati, ne glede na to, da se učinek razveljavitve odloži za določen čas. Po našem mnenju je namreč v nasprotju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave RS, če se uporablja splošni pravni akt, konkrektno sporni pravilnik oz. uredba, ki je razveljavljen. Tudi predpis, katerega razveljavitev začne učinkovati po preteku določenega časa, je razveljavljen predpis in to ne od takrat, ko začne razveljavitev učinkovati, temveč v principu od vsega začetka. Takšen predpis po našem mnenju nima mesta v hierarhiji veljavnih pravnih aktov, saj so lahko tam samo pravno nesporni splošni akti. Torej predpisi, ki so veljavni, ki niso razveljavljeni, za katere ni ugotovljeno neskladje z ustavo in podobno. Nerazumno in nelogično bi bilo, da bi se uporabljal razveljavljeni predpis, saj bi to ogrozilo celotno pravno strukturo pravne države.

IV. Razveljavljena uredba je podlaga za pravilnik o odstrelu medvedov, ki je v delu, ki je bil sprejet v letu 2008, določal odstrel 75 medvedov. S tem, ko sta tako uredba kot pravilnik razveljavljena, je avtomatično razveljavljen tudi odstrel omenjenega števila medvedov. Tako pa našem mnenju ni v skladu z načeli pravne države iz 2. člena ustave, niti z 153. členom, če se odstrel medvedov na podlagi razveljavljene uredbe in razveljavljenega pravilnika odvija naprej, ne glede na to, da pravno začne razveljavitev učinkovati šele določen čas po razveljavitvi. V nobenem primeru pa ni etično ubijati živali, če je pravni akt, ki je sicer dovoljeval ubijanje živali, razveljavljen.

V. Na podlagi navedenega vas zato pozivamo, da Ministru za okolje in prostor naložite, da takoj odredi prenehanje odstrela medvedov.

VI. Pozivamo vas tudi, da nas o tem, kaj ste oz. boste storili glede našega poziva, obvestite v roku, ki ga določa Uredba o upravnem poslovanju.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post