Odgovor na poziv Ustavnega sodišča RS z dne 10.1.2008, št. U-I-97/07

Ustavno sodišče Slovenije
p. p. 1713
SI-1001 LJUBLJANA

Odgovor na poziv Ustavnega sodišča RS z dne 10.1.2008, št. U-I-97/07

Odgovor!
Poslano po elektronski pošti!
Podpisano z digitalnim potrdilom!
Pooblastilo!
28.1.2008

Ustavno sodišče v obravnavani zadevi poziva pobudnika, da naj izkaže okoliščine, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis še vedno neposredno posega v pravice, pravne interese oz. pravni položaj Društva za osvoboditev živali in njihove pravice (v nadaljevanju: društvo).

Društvo meni, da so podane okoliščine, ki izkazujejo, da sporni pravni akt še vedno neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oz. pravni položaj in to obrazlaga kot sledi.

1. Ustavno sodišče RS je v obravnavani zadevi s sklepom z dne 17.5.2007 zavrnilo predlog društva, da bi se začasno zadržalo izvajanje izpodbijanega akta oz. njegovega dela. Kot je razvidno iz obrazložitve, je bil razlog za takšno odločitev dejstvo, da je bil v času sprejemanja te odločitve moratorij na odstrel medvedov, ki ga je določal izpodbijani akt. Moratorij se je končal s koncem septembra 2007. Iz takšne obrazložitve je bilo mogoče zaključiti, da bo Ustavno sodišče zadevo rešilo v času moratorija, saj bi morali sicer biti navedeni drugi razlogi za zavrnitev in sicer vsebinski. Da je temu tako, je razvidno tudi iz sklepa Ustavnega sodišča z dne 12.11.2007, ko je na predlog društva ponovno obravnavalo predlog za začasno zadržanje izpodbijanega predpisa oz. njegovega dela. Poleg tega pa je Ustavno sodišče v obrazložitvi sklepa z dne 17.5.2007 zapisalo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, kar tudi kaže na to, da je Ustavno sodišče nameravalo zadevo rešiti še pred 1.10.2007 ali pa vsaj v letu 2007. Iz vsega tega je društvo moglo jasno zaključiti, da bo zadeva rešena še v letu 2007, ko sporni predpis še ni bil vsebinsko konzumiran, kot je sedaj, čeprav formalno še vedno velja. Društvo je na podlagi navedenega pričakovalo, da bo zadeva rešena še v letu 2007. Zaupalo je Ustavnemu sodišču, da bo zadevo rešilo tako, kot je to nakazovalo s svojimi dejanji: oba omenjena sklepa in določitev absolutno prednostne obravnave. V tem pogledu gre za uporabo načela varstva zaupanja v pravo. Društvo je pričakovalo, glede na navedeno, in seveda tudi zaupalo Ustavnemu sodišču, da bo zadevo meritorno rešilo. Interes društva je, da se zadeva meritorno reši, ne glede na čas rešitve. To bo namreč tudi za bodoče podobne primere pomembna odločitev. Če bi sedaj Ustavno sodišče ustavilo postopek presoje pobude, bi po mnenju društva prišlo do neposrednega posega v načelo zaupanja v pravo in interesa društva, da bo zadeva meritorno rešena, kot je navedeno zgoraj. Interes društva, da je zadeva meritorno rešena, pa je, iz zgoraj navedenih razlogov, varovan ravno z načelom zaupanja v pravo iz 2. člena ustave (načelo pravne države). Gre torej za pravno varovan interes. Dejstvo, kako je potekal postopek oz. kako je Ustavno sodišče opredelilo celotno zadevo, je bilo za pričakovanja društva, kdaj bo, predvsem pa, da bo zadeva rešena meritorno, odločujoči. Zato je vsekakor podan pravni interes, da se zadeva reši meritorno, čeprav je sedaj že leto 2008. Seveda se z meritorno odločitvijo odstrani tudi negotovost, ki sedaj vlada glede zakonitosti odstrela medvedov.

2. Izpodbijani predpis oz. njegov del je odredil odstrel 100 medvedov v letu 2007. Po podatkih, ki jih ima društvo, je bil ta odstrel realiziran v celoti, kar je razvidno tudi iz priloženega strokovnega mnenja. Zaradi tega je prišlo do hudega ogrožanja vrste rjavi medved, ki je zaradi svoje ogroženosti zavarovana živalska vrsta in ne samo v Sloveniji, temveč tudi v okviru EU. Kot je društvo navedlo v svoji vlogi, je odrejeni odstrel nezakonit, kar je tudi podrobneje obrazložilo. Zato tudi pričakuje, da bo s svojo vlogo oz. pobudo uspelo in da bo naslovno sodišče izpodbijani predpis oz. del odpravilo oz. razveljavilo. Takšna odločitev bi pomenila zelo pomemben element v nadaljni fazi dogajanja, ko bo društvo zadevo oz. nezakonit odstrel medvedov predalo pristojnemu tožilstvu, saj gre za sum storitve kakšnega kaznivega dejanja, npr. po členih 342, 333, 261, 262 KZ. Morebitna odločitev naslovnega sodišča o odpravi oz. razveljavitvi bi v celotni zadevi imela zelo pomemben vpliv na izid predkazenskega oz. kazenskega postopka glede obravnavane zadeve. Vsakdo, ki poda kazensko ovadbo, to pa je njegova pravica iz člena 146 ZKP, pričakuje, da bo ta uspešna, uspešna pa bo, če bo zbranih čimveč dokazil za podkrepitev suma nezakonitega ravnanja. Zato bi ustavitev predmetnega postopka lahko neposredno vplivala na omenjeni postopek, saj bi mogoče manjkal ključni dokaz o nezakonitosti ravnanja določenih oseb pri pripravi oz. sprejemanju spornega predpisa, kar bi po drugi strani pomenil neposredni poseg v pravico društva do vlaganja ovadb po členu 146 ZKP, predvsem v s smislu vsebinske upravičenosti vloženih kazenskih ovadb, ki je toliko večja, kolikor večji je arzenal dokazov za ovadbene trditve. In tukaj ima morebitna odprava oz. razveljavitev predpisa oz. njegovega dela s strani Ustavnega sodišča ključno vlogo oz. vsaj eno izmed ključnih vlog. Seveda pa ima to tudi velik vpliv na položaj društva kot “subsidiarnega tožnika” v smislu člena 60 ZKP v primeru, če bi tožilstvo zavrglo ovadbo in bi se v vlogi tožilca našlo društvo, ki ima v tej zadevi status oškodovanca, saj so kršene njegove osebne pravice. Torej še vedno obstojijo okoliščine, ki izkazujejo, da izpodbijani predpis še vedno neposredno posega v pravice društva oz. njegov pravno priznan interes. Ob tem bi bilo potrebno še navesti, da je iz podatkov, ki so navedeni v priloženem strokovnem mnenju z odstrel velikih zveri v letu 2008, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, razvidno, da je populacija medveda v upadanju, čeprav je bila v letu 2006 stabilna, kar pomeni, da je odstrel 100 medvedov v letu 2007 izjemno negativno vplival na populacijo rjavega medveda v Sloveniji. In čeprav je populacija medveda v upadanju, tako trdi ZGS, ta celo predlaga, da se v letu 2008 odstreli še 75 medvedov, kar je preprosto absurdno in posmeh varovanju narave in vrste rjavi medved. Seveda pa je to tudi posmeh dostojanstvu mnogih prijateljev živali in narave.

3. Podobno kot je opisano v točki 2, velja tudi v primeru škode, ki jo je povzročil izpodbijani pravilnik oz. njegov del društvu, zaradi česar ima društvo pravico do povračila škode po 26. členu Ustave RS. Meritorna odločitev naslovnega sodišča ima v tem pogledu zelo pomembno vlogo in bi zato lahko ustavitev postopka neposredno posegla v pravico društva do povračila škode – manjkal bi namreč eden ključnih dokazov o povzročeni škodi, to pa je odprava oz. razveljavitev pravilnika zaradi protiustavnosti oz. nezakonitosti. Zato izpodbijani predpis oz. njegov del še vedno neposredno posega v njegove pravice, konkretno vsaj v pravico do povračila škode po 26. členu Ustave RS. Pravni položaj društva se lahko, glede realizacije omenjene pravice, s pozitivno odločitvijo Ustavnega sodišča bistveno izboljša.

4. Sporni odstrel medvedov, za katerega je društvo prepričano, da je nezakonit, je prizadejal umorjenim medvedom izjemno trpljenje. Živali so nezakonito izgubile svoje življenje, s čimer je kršena zaščita živali vsaj v smislu 26. člena Zakona o zaščiti živali, ki razloga za odstrel medvedov, kot ga navaja sporni predpis (uskladitev z okoljem) sploh ne pozna. Zaščita živali namreč pomeni po 1. členu ZZZiv tudi zaščito njihovega življenja in ne samo zdravja in dobrega počutja. Da živali ne trpijo oz. da se to ne dogaja brez utemeljenega razloga, je z ZZZiv pravno varovan interes društva, ki je ustanovljeno ravno z namenom zaščite živali, tako v smislu ZZZiv kot širše. Zato izpodbijani predpis še vedno neposredno posega v pravni interes društva, saj bo to trpljenje, nažalost seveda samo v pravnem smislu, odpravljeno takrat, ko bo društvo oz. živali dobile primerno zadoščenje. Ena oblika zadoščenja bo npr. ugotovitev nezakonitosti izpodbijanega akta oz. njegovega dela s strani Ustavnega sodišča ali uspešno zaključena kazenska ovadba.

5. Menimo, da smo utemeljeno in podrobno odgovorili na poziv naslovnega sodišča z dne 10.1.2008. Zato tudi predlagamo, da naslovno sodišče s postopkom nadaljuje in izda meritorno odločitev glede izpodbijanega pravilnika oz. njegovega dela.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post