Odstranitev cerkvenega križa na kamnitem mostu v Loki pri Mengšu

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
1234 MENGEŠ

23.2.2015

Zadeva: Odstranitev cerkvenega križa na kamnitem mostu v Loki pri Mengšu

 

Spoštovani!

Državljan Republike Slovenije nas je obvestil in zaprosil za mnenje oziroma za pomoč pri, po njegovem mnenju, protipravni postavitvi cerkvenega križa na kamnitem mostu v Loki pri Mengšu.

Ker gre za most, ki je v občinski, torej javni lasti, menimo, da križu s korpusom ni mesta na javni površini. Gre namreč za simbol katoliške cerkve, torej verske skupnosti, in v zvezi s tem veljajo določene omejitve. Gre namreč za načelo ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena slovenske ustave. Menimo, da je postavitev zasebnega cerkvenega križa s korpusom na kamnitem mostu v Loki pri Mengšu, torej na javni površini, v nasprotju z načelom ločitve države in verskih skupnosti ter tako protiustavno.

Kaj pomeni ločitev države in verskih skupnosti?

Bistvo načela je v tem, da preprečuje, da bi kakšna verska skupnost ali njen del postal del države, kamor seveda spadajo tudi občine in druge osebe javnega prava. Prav tako ločitev pomeni, da se preko države oziroma njenih organov ne sme opravljati konfesionalna dejavnost ali druga dejavnost, ki neposredno ali posredno pripomore k obrambi ali širjenju vere. Jasno je tudi, da se v prostorih oz. objektih, ki so državna last ne smejo opravljati verski obredi, verski pouk ali kakšna druga verska dejavnost. Niti karitas. Verske vsebine ne morejo biti del državne ali lokalne oblasti. Na ta način se preprečuje zlitje države in katoliške cerkve, ki je zaznamovalo velik del preteklosti.

Iz načela ločenosti države in verskih skupnosti izhaja tudi, da mora biti država v pogledu verskih skupnosti zavezana k nevtralnosti, tolerantnosti in nemisijonarskemu delovanju v korist neke verske skupnosti. Država mora biti nevtralna do vseh verstev in verskih skupnosti, pri čemer ni pomembno število pripadnikov posamezne vere. Nevtralnost države se kaže tudi v tem, da se država ne sme opredeljevati za nobeno vero ali proti njej. Tako se mora država izogniti vsaki indoktrinaciji v korist neke vere oz. verske skupnosti. Država se ne sme identificirati z nobeno vero ali versko skupnostjo, nobene podpirati in nikogar indoktrinirati z neko vero. Država tudi ne sme od nikogar zahtevati, da bi sprejel določeno versko prepričanje. Zato je treba, da je načelo ločitve države in verskih skupnosti dosledno izpeljano. Vse to seveda izhaja tudi iz načela demokratične države, ki je eno izmed temeljnih načel slovenske ustave. Seveda je treba načelo o ločitvi države in verskih skupnosti tolmačiti v tem smislu, da to velja ločitev tako od verske skupnosti kot tudi od vere, torej ločitev od oblike (cerkve oz. verske skupnosti) in vsebine (vere). To potrjuje tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je v svoji znani odločbi iz leta 2010 zapisalo tudi naslednje: »Ker torej prvi odstavek 7. člena Ustave zahteva nevtralnost države do vere in verskih skupnosti …« Samo to lahko zagotavlja popolno ločitev, kar je smisel tega načela.

Vse to velja tudi za občine, saj so te osebe javnega prava in tako del države.

V konkretnem primeru pomeni cerkveni križ na mostu to, da Občina Mengeš ni nevtralna, temveč se je postavila na stran katoliške cerkve in jo tako podprla. Cerkveni križ, torej del cerkve, je postal del Občine Mengeš, torej del države. Del cerkve ne sme biti del države, saj to pomeni zlitje občine in cerkve. To pa je direktno v nasprotju z načelom ločitve države in verskih skupnosti in s tem cerkve, ki zahteva ločenost in ne zlitje. Poleg tega pa cerkveni križ na javnem mestu pomeni zelo prefinjeno obliko širjenja katoliške vere. Vsako cerkveno dejanje je namreč usmerjeno k obrambi in širjenju katoliške vere, torej tudi sporna postavitev križa s korpusom na javnem mestu. Tudi to krši ustavno načelo ločitve. Poleg vsega navedenega pa je število cerkvenih simbolov (cerkva, kapelic, križev …) v Sloveniji zelo veliko.

Na podlagi navedenega predlagamo, da Občina Mengeš stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da se sporni cerkveni križ na kamnitem mostu v Loki pri Mengšu čimprej odstrani in tako zavaruje eno najpomembnejših ustavnih načel, to je ustavno načelo ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena slovenske ustave.

Zanima nas tudi, kdo je financiral postavitev spornega križa: občina ali cerkev oz. kdo drug? Prav tako nas zanima, ali obstaja gradbeno dovoljenje za postavitev križa oz. soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je sodeloval pri projektu, kot je to razvidno iz občinske spletne strani.

Pozivamo vas, da nas obvestite o svojih ukrepih v zvezi z našo vlogo in to na naš elektronski naslov.

Hvala in lep pozdrav!

Vodja Koalicije za ločitev države in cerkve: Herman Graber

Pravni zastopnik koalicije: Vlado Began, univ. dipl. prav.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post