Pritožba zoper sklep UE Ajdovščina z dne 8.4.2008, št. 215-26/2008

Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11b
5270 Ajdovščina

Pritožba zoper sklep naslovnega organa z dne 8.4.2008, št. 215-26/2008

Pritožba: 1x
Priporočeno!
28.4.2008

 

1. Naslovni organ je izdal že omenjeni sklep, s katerim Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice ni priznal lastnosti stranskega udeleženca in s tem pravice do sodelovanja kot stranka v postopku izdaje dovoljenja za izvedbo javne prireditve “Tekma v agility”, na katerih bi sodelovale živali. Ker je bilo omenjeni sklep izdan v nasprotju z ZUP-om in drugimi predpisi, vlagamo pritožbo zaradi kršitve pravil upravnega postopka in materialnih predpisov ter predlagamo, da se zadeva odstopi drugostopenjskemu organu, ki se mu predlaga, da odločbo odpravi in zadevo vrne v ponoven postopek, istočasno pa naj pritožniku prizna tudi stroške postopka, ki so zaznamovani ob koncu te pritožbe. Obrazložitev pritožbe sledi v nadaljevanju te vloge.

2. Predmetni postopek se tiče priznanja lastnosti stranskega udeleženca v smislu 142. člena ZUP-a. V tem postopku se odloča o tem, ali društvo pridobi lastnost stranskega udeleženca in s tem pravico sodelovanja v postopku izdaje dovoljenja ali ne. V tem postopku mora upravni organ nemudoma obvestiti ostale stranke in preizkusiti ali ima društvo pravico biti stranski udeleženec. Upravni organ mora v postopku ugotoviti vsa dejstva, na podlagi katerih lahko sprejme sklep, da se lastnost stranskega udeleženca prizna ali ne. V okviru tega pa mora dati stranki, torej tistemu, ki zahteva vstop v postopek in priznanje lastnosti stranskega udeleženca, konkretno v tej zadevi pritožniku, tudi možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Gre za temeljno načelo upravnega postopka iz 9. člena ZUP-a. Načelo zaslišanja stranke ima svoj temelj v 1. in 22. členu Ustave RS, pa tudi v dokumentih v okviru Sveta Evrope in EU. Upravni organ tega ni naredil in pritožniku ni dal možnosti, da bi realiziral svojo ustavno pravico, ki se rezultira v načelu zaslišanja stranke. Tako mu ni omogočil, da bi se udeležil postopka za priznanje lastnosti stranskega udeleženca, ni mu omogočil, da bi zavaroval oz. branil svoje pravice in pravne koristi, ni mu omogočil, da bi navajal dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari, torej na to ali se prizna zahtevana lastnost str. udeleženca ali ne, ni mu omogočil, da bi se izjasnil o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila ugotovljena v okviru preizkusa o tem ali so podani pogoji za priznanje lastnosti stranskega udeleženca. Upravni organ je tako ravnal nezakonito, podana je bistvena kršitev pravil upravnega postopka iz 2. odstavka 237. člena ZUP-a, kar v posledici pomeni, v smislu 251. člena ZUP-a, odpravo izpodbijanega sklepa. Seveda je jasno, da omenjeno načelo velja tudi v postopku izdaje sklepa in ne samo odločbe. Seveda je upravni organ kršil tudi že omenjene ustavne določbe in dokumente EU.

3. Upravni organ ni priznal pritožniku lastnosti stranskega udeleženca v upravnem postopku izdaje dovoljenja za že omenjeno prireditev, na katerih bi sodelovale tudi živali. Pritožnik se sedaj posebej ne bo spuščal v pravno argumentacijo oz. razloge sklepa o nepriznanju, saj to sploh ni potrebno, ker bo izpodbijani sklep, zaradi bistvene kršitve pravil upravnega postopka, itak odpravljen in bo zadeva prišla na začetek, mogoče tudi v smislu drugih določb ZUP-a. Takrat bo pritožnik še podrobneje pojasnil oz. izkazal svoj pravni interes v smislu 43. člena ZUP-a. Sedaj lahko pritožnik reče samo to, da je stališče upravnega organa, da ni pravne podlage za sodelovanje pritožnika v spornem postopku, zmotno. Tudi dejstvo, da je Ustavno sodišče Slovenije priznalo pritožniku pravni interes za vložitev dveh pobud za oceno ustavnosti nekaterih predpisov glede varstva rjavega medveda in to na podlagi smiselno enake utemeljitve, kaže na to, da je stališče naslovnega organa zmotno. Pravni interes pred Ustavnim sodiščem RS ne more biti drugačen kot pravni interes pred upravnim organom, saj gre za isti pravni red.

4. Društvo je izkazalo pravni interes vsmislu 43. člena ZUP-a. To je storilo v točki 8 vloge. Izpodbijani sklep o tem, zakaj argumentacija v točki 8 ne zadostuje za priznanje statusa stranskega udeleženca ne zadostuje, nima nobenih razlogov. O tem sklep vsebinsko nič ne govori. To je protizakonito in pomeni krštev pravil postopka, ki vsekakor vplivajo na pravilnost in zakonitost odločitve. Pri tem je potrebno še navesti, da razlogi iz točke 8 vloge niso v povezavi s priznanjem statusa društva, ki deluje v javnem interesu interesu in s čimer se bavi izpodbijani sklep. Gre za dve različni pravni podlagi priznanja pravnega interesa.

5. Upravni organ v svojem sklepu omenja 22. člen Zakona o veterinarstvu. To določilo že dolgo ne velja več. Sedaj se uporablja drug zakon in sicer gre za Zakon o veterinarskih merilih skladnosti, ki to problematiko ureja v 39. členu. Gre torej tudi za napačno uporabo materialnih predpisov.

6. Če je upravni organ že izdal tudi dovoljenje za izpodbijano prireditev, je s tem kršil tudi 142. člen ZUP-a, saj upravna odločba oz. dovoljenje ne more biti prej izdana, dokler ni izpodbijani sklep dokončen. O tem obstoji tudi upravna praksa, npr. odločbe Ministrstva za notranje zadeve.

7. Ker ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu, je oproščeno plačila takse za pritožbo.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post