Prijava nepravilnih ravnanj – koruptivnosti v Ministrstvu za obrambo zaradi blagoslova vojaških ladij

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve
Zabočevo 26, 1353 Borovnica, ki ga zastopa
Vladko Began, odvetnik iz Senovice

3.10.2010

Komisija za preprečevanje korupcije
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana

Pooblastilo!

 

Kot je znano, so v ruski ladjedelnici Almaz dne 21.7.2010 splovili slovensko vojaško ladjo Triglav, ki je last Republike Slovenije. Tradicionalni krst ladje je opravila dekanja Fakultete za pomorstvo in promet dr. Elen Twrdy, ladjo pa je blagoslovil katoliški vojaški vikar dr. Jože Plut, ki je sicer zaposlen na Ministrstvu za obrambo.

V Izraelu so blagoslovili slovensko vojaško ladjo Ankaran, tudi last Republike Slovenije, kar je v intervjuju v reviji Reporter (23.8.2010, str. 31) javno priznala obrambna ministrica dr. Ljubica Jelušič. Kot je dejala ministrica, je bila ladja blagoslovljena na skrivaj.

Iz omenjenega intervjuja je razvidno, da je vojaško ladjo Ankaran blagoslovila samo ena verska skupnost, verjetno Katoliška cerkev preko svojega duhovnika. Kot izhaja iz javno objavljenih podatkov, je vojaško ladjo Triglav blagoslovil samo duhovnik Katoliške cerkev, vojaški vikar dr. Plut.

Ker druge verske skupnosti niso imele možnosti blagoslova obeh ladij, vsaj javnosti to ni znano, je bila Katoliška cerkev privilegirana, saj je imela posebno ugodnost, kar drugi niso imeli, so bile druge verske skupnosti in njihovi pripadniki, v neenakopravnem položaju. Poleg tega je bilo kršeno temeljno ustavno načelo o ločenosti države in verskih skupnosti. Zato je bil kršen 7., 14. in 41. člen slovenske ustave in storjeno vsaj kaznivo dejanje po 131. členu KZ ali pa kakšno drugo. Poleg tega pa je prišlo tudi do suma korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije.

Zato na podlagi Zakonu o preprečevanju korupcije vlagamo zoper neznane osebe v Ministrstvu za obrambo prijavo zaradi suma koruptivnega dejanja in predlagamo, da naslovni organ sprovede zakonsko predpisane postopke, kar naj stori tudi glede suma storitve kaznivih dejanja po členu 131 Kazenskega zakonika (kršitev enakopravnosti).
Obrazložitev:

»Korupcija« po omenjenem zakonu je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se lahko s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Vojaški vikariat zagotavlja, kot to piše na spletni strani Slovenske vojske, duhovno oskrbo pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, zaposlenim na Ministrstvu za obrambo ter njihovim družinskim članom, ne glede na njihovo versko oskrbo. Kot izhaja iz omenjenega zapisa, gre za duhovno oskrbo ljudi, ki so pripadniki Slovenske vojske. To pa pomeni, da vojaški vikariat ne more blagosloviti vojaške ladje, saj to ne more spadati v duhovno oskrbo ljudi. Lahko bi blagoslovil katoliške ali evangeličanske pripadnike Slovenske vojske na ladji, ne more pa blagosloviti vojaške ladje kot takšne, ker to ni, kot že navedeno, del duhovne oskrbe ljudi, pa še posebej zaradi tega ne, ker se bodo na vojaški ladji nahajali tudi ateisti, pripadniki drugih verskih skupnosti in podobno. Zato je blagoslov obeh vojaških ladij v nasprotju s slovensko ustavo in pomeni kršitev načela ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena ustave. Katoliška cerkev je z blagoslovom pridobila korist, sicer negmotno, ki ji po ustavi ne gre. Ta korist se kaže v tem , da je preko svojega duhovnika dr. Pluta lahko izvedla verski obred krsta ladje. Podobno velja za Evangeličansko cerkev, če je bil blagoslov ladje Triglav izveden tudi v njenem imenu.

Prej navedeno korist sta obe cerkvi pridobili s kršitvijo dolžnega ravnanja uradnih oz. odgovornih oseb v javnem sektorju. Nekdo od omenjenih oseb je izdal ukaz oz. nalog za blagoslov ladij in to je bilo v nasprotju z ustavo (7. člen).

Da je prišlo do kršitve ustavno garantirane ločitve države in verskih skupnosti, meni tudi direktor vladnega urada za verske skupnosti Aleš Gulič. Ta je namreč izjavil: »Blagoslov vojaške ladje je simbolično državotvorno dejanje. Ker je bilo omogočeno le eni verski skupnosti, je bila zaradi tega ta privilegirana. Po mojem mnenju je bila s tem dejanjem načeta ustavna ločitev države in verskih skupnosti in njihova ustavno zagotovljena enakopravnost.« (Dnevnik, 28.7.2010)

Pri blagoslovu obeh ladij pa ni prišlo samo do suma koruptivnega ravnanja uradnih oseb Ministrstva za obrambo, temveč je podan tudi sum storitve kaznivega dejanja po 131. členu KZ oz. kakšnem drugem členu tega zakonika. Okoliščine glede suma storitve kaznivega dejanja so obrazložene v nadaljevanju.

Kot že navedeno, sta bili dve vojaški ladji, last Republike Slovenije, blagoslovljeni s strani duhovnika Katoliške cerkve. Druge verske skupnosti niso imele možnosti, da bi omenjeni ladji lahko blagoslovile. Mogoče je, da so to možnost imele verske skupnosti, ki delujejo v okviru vojaškega vikariata Slovenske vojske. Po javno znanih podatkih deluje v okviru tega vikariata samo Evangeličanska cerkev. Torej je imela to možnost samo ta cerkev. Pa še to velja samo za ladjo Triglav.

V že omenjenem intervjuju je obrambna ministrica dr. Jelušičeva dejala, da ni želela, da bi bil blagoslov ladje Triglav naskrivaj, kot se je to zgodilo z ladjo Ankaran. »Zakaj bi bila privilegirana ena verska skupnost pri obredu«, je še navedla v intervjuju. Zato je ladjo Triglav blagoslovil pripadnik Slovenske vojske, vodja službe za versko duhovno oskrbo. Po mnenju obrambne ministrice je bil blagoslov opravljen v imenu vseh, zaradi katerih obstaja vikariat.

Iz podatkov Slovenske vojske, objavljenih na njeni spletni strani, sestavljata vojaški vikariat samo dve verski skupnosti in sicer Rimokatoliška in Evangeličanska cerkev. Ti dve cerkvi lahko opravljata duhovno versko oskrbo samo za pripadnike teh dveh cerkva in ne drugih, saj za kaj takega sploh nimata pooblastil. Vsaj iz podatkov na spletni strani Slovenske vojske to ni razvidno. Sicer pa, kako bo Katoliška cerkev opravljala versko oskrbo za pripadnike drugih verskih skupnosti, če npr.:
– uči: »Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.« (Ambrozij »sveti«);
– trdi, da “nihče, ki je zunaj katoliške Cerkve, ne le pogani”, ampak tudi ne Judje ne krivoverci ali od edinosti ločeni (schismatici), ne morejo biti deležni večnega življenja; šli bodo marveč v večni ogenj, pripravljen hudiču in njegovim angelom (Mt 25,41), če se ne bodo pred koncem življenja njej (Cerkvi) priključili” (Anton Sterle: Vera cerkve, Mohorjev družba Celje, 1997, št. 381);
– trdi, da “Cerkev ima v moči svoje božje ustanovitve dolžnost, da kar najvestneje varuje zaklad božje vere neokrnjen in nedotaknjen ter da stalno z največjo gorečnostjo čuje nad zveličanjem duš. Zato mora z največjo skrbnostjo odstranjati in izločati vse tisto, kar utegne nasprotovati veri ali kakorkoli postavljati v nevarnost zveličanje duš. – Zaradi tega ima Cerkev na temelju tiste oblasti, katero ji je zaupal njen božji ustanovitelj, ne le pravico, temveč tudi dolžnost, da ne le trpi, marveč da prepoveduje in obsoja katerekoli zmote, če tako zahtevata neokrnjenost vere in zveličanje duš.” (Anton Sterle: Vera cerkve, Mohorjev družba Celje, 1997, št. 382).

Iz omenjenih citatov je razvidno, da Katoliška cerkev ne priznava ničesar drugega kot samo katolištvo in da zaradi čistosti vere odstranjuje vse tisto, kar ni v skladu z njenim naukom. Zato je naloga katoliškega vojaškega kurata odstraniti vse, kar ni katoliško, ne pa da nudi duhovno oskrbo pripadnikom drugih ver. Če takšen duhovnik trdi, da bo to nudil, gre samo za kamuflažo.

V Sloveniji je registriranih 43 verskih skupnosti. Vsaj 41 verskih skupnosti ni imelo možnost blagoslova vojaške ladje Triglav in 42 verskih skupnosti blagoslova vojaške ladje Ankaran. Katoliški duhovnik, ki je blagoslovil obe ladji, je lahko to naredil samo za svojo cerkev, v primeru ladje Triglav mogoče še za Evangeličansko, ki je del vojaškega vikariata, za druge pa ne. Zato so bile te verske skupnosti v neenakopravnem položaju glede na katoliško cerkev, saj, kot že navedeno, niso imele možnost, da bi opravile enak verski obred, kot je to lahko naredil pripadnik Katoliške cerkev, katoliški duhovnik dr. Plut. Katoliški cerkvi in eventualno Evangeličanski cerkvi je bila tako podeljena posebna pravica oz. ugodnost, ki jo druge verske skupnosti niso bile deležne. Storjena je bila kršitev enakopravnosti, kar sankcionira 131. člen Kazenskega zakonika.

Da je bila Katoliška cerkev pri blagoslovu ladje Ankaran privilegirana, je priznala sama obrambna ministrica dr. Ljubica Jelušič, ko je v omenjenem intervjuju dejala: »Zakaj bi bila privilegirana ena verska skupnost pri obredu (…).« Tako je tudi priznala, da so bile ostale verske skupnosti v deprivilegiranemu položaju oz. v neenakopravnem položaju glede na Katoliško cerkev. Zato je bil kršen 7. člen ustave, ki jasno določa, da so vse verske skupnosti enakopravne in 14. člen, ki določa enakopravnost vseh, ne glede na osebne okoliščine, torej enakopravnost verskih skupnosti in njihovih pripadnikov.

Iz omenjenega priznanja neenakopravnosti glede vojaške ladje Ankaran, je mogoče sklepati tudi na neenakopravnost verskih skupnosti tudi pri blagoslovu vojaške ladje Triglav. Gre namreč za zelo podobno dejansko stanje, razlika je samo ena in to minimalna: Da je katoliški duhovnik dr. Plut, sicer vojaški vikar, opravil ta blagoslov mogoče tudi v imenu Evangeličanske cerkve. Vse ostale verske skupnosti te možnosti niso imele. Zato je bil tudi tukaj kršen 7. člen ustave, ki jasno določa, da so vse verske skupnosti enakopravne in 14. člen, ki določa enakopravnost vseh, ne glede na osebne okoliščine, torej enakopravnost verskih skupnosti in njihovih pripadnikov.

Da je prišlo do kršitve ustavno garantirane enakopravnosti verskih skupnosti, meni tudi direktor vladnega urada za verske skupnosti Aleš Gulič. Ta je namreč izjavil: »Blagoslov vojaške ladje je simbolično državotvorno dejanje. Ker je bilo omogočeno le eni verski skupnosti, je bila zaradi tega ta privilegirana. Po mojem mnenju je bila s tem dejanjem načeta ustavna ločitev države in verskih skupnosti in njihova ustavno zagotovljena enakopravnost.« (Dnevnik, 28.7.2010)

V javnosti je bilo mnogo reakcij na blagoslov vojaške ladje Triglav. Ministrstvo za obrambo se je odzvalo na razne komentarje in zapise v zvezi z blagoslovom te ladje. V svojem pojasnilu (28.7.2010) ministrstvo med drugim navaja, da je vodja vikariata dr. Plut blagoslovil ladjo v imenu vseh konfesij, ki so zastopane v okviru vojaškega vikariata Slovenske vojske, blagoslov pa da je del tradicionalnega krsta plovil, ob blagoslovu pa je bila podana tudi molitev, ki je bila namenjena posadki. Ker sta v vojaškem vikariatu zastopani samo dve konfesiji, katoliška in evangeličanska, je jasno, da je bil blagoslov opravljen samo v imenu dveh verskih skupnosti oz. katoliške in evangeličanske konfesije, ostalih pa ne. Tudi Ministrstvo za obrambo tako priznava, da so bile ostale verske skupnosti glede blagoslova v neenakopravnem položaju. Ministrstvo torej smiselno priznava kršitev ustavnega načela enakopravnosti verskih skupnosti.

Katoliški, pa tudi evangeličanski, blagoslov vojaške ladje je zanimiv še po eni strani. Cerkev uči Božjo zapoved Ne ubijaj. To pomeni, da ni dovoljeno ubijanje ljudi in drugih živih bitij. Iz zapovedi ne izhaja nobena izjema. Njena kršitev je po nauku cerkve smrtni greh. Katoliški duhovnik je blagoslovil vojaško ladjo, torej ladjo, katere deli (orožje, npr. top, raketni sistemi, mitraljezi) so namenjeni za ubijanje ljudi in drugih živih bitij ter uničevanje materialnih dobrin. Ali ni s tem prekršil zapovedi Ne ubijaj? Kajti, če ni dovoljeno ubijanje, ali ni torej prepovedano tudi potrjevanje vsega tistega, kar pomaga in služi ubijanju, npr. ladje in orožja? Vojaški vikar je duhovnik, ki po katoliškem nauku deluje kot nosilec Kristusove avtoritete, torej v imenu Jezusa Kristusa. To pomeni, da je duhovnik Plut blagoslovil vojaško ladjo v imenu Jezusa iz Nazareta. Ker pa je bil Jezus proti ubijanju in pacifist, rekel pa je tudi, da kdor prime za meč, bo z mečem tudi pokončan, se postavi vprašanje, ali bi tudi Jezus blagoslovil slovensko vojaško ladjo, ki je namenjena za ubijanje in uničevanje živih bitij, bitij, ki jih je po cerkvenem nauku ustvaril Bog? Če Jezus tega ne bi storil, ali ni potem katoliški duhovnik deloval proti Jezusu iz Nazareta? Če je temu tako, ali ni potem Jezus žrtev katoliškega klerika Pluta? Katoliška cerkev že dolgo blagoslavlja orožje. Uči eno, dela drugo. Uči Ne ubijaj, deluje pa proti tej zapovedi, kot je to storila tudi pri blagoslovu slovenske vojaške ladje. Ali je to moralno? Ali ni delovanje v skladu z moralnimi načeli del pravne države? V obligacijskem pravu je pogodba, ki je v nasprotju z moralnimi načeli, nična. Ali je tudi blagoslov ničen?

Na podlagi navedenega predlagamo, da pristojni organ sprovede ustrezne postopke, razišče dejansko stanje in predlaga predpisane ukrepe. Kdo naj bi storil koruptivni dejanji oz. kaznivi dejanji, nam ni znano. Zato vlagamo prijavo zoper neznane osebe. Glede kaznivih dejanj pa predlagamo, da vložite ustrezne ovadbe na pristojne organe pregona.

Predlagamo, da nas o svojih ukrepih oz. storjenih dejanjih v zvezi s prijavo obvestite.

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post