Katoliška cerkev in tajkunstvo

V Sloveniji naj bi vladajoča koalicija pod taktirko predsednika vlade Janeza Janše vodila »križarsko vojno« proti tajkunom. Vladajoča koalicija je v zadnjem julijskem tednu sklicala celo izredno sejo državnega zbora, kjer so obravnavali boj proti tajkunom. Vsekakor je pozdraviti boj vladajočih s korupcijo, kriminalom, klientelizmom, vendar pa se pri tem vedno več ljudi sprašuje, ali se bo začel boj tudi proti tajkunstvu najstarejše države na svetu, to je katoliške cerkve (KC, cerkev).

Ta namreč poseduje nepredstavljivo veliko premoženje, po vsem svetu je to verjetno več 1.000 milijard evrov, ki je bilo v velikem številu primerov pridobljeno, kot to izhaja iz zgodovinskih zapisov, na nezakonit in nepošten način. Iz raznih virov je namreč znano, da se je cerkev ukvarjala s trgovino z ljudmi in imela sužnje, tlačani so morali plačevati tudi cerkvi, cerkev je prodajala titule, funkcije, blagoslovljena pisma, …, uvedla je tudi trgovino z odpustki. Menihi in drugi cerkveni ljudje so ponarejali listine, da so prišli do zemljiške posesti. Bili so tudi papeži in škofje, ki so obogateli od prostitucije, imeli so celo lastne bordele. Eden najbolj sramotnih načinov, kako nagrabiti denar, je bilo roparsko morjenje drugovercev. Glavni faktor pri širjenju cerkvene zemljiške posesti od antike, zlasti pa v srednjem veku, je bila dediščina. Cerkveni oče Salvian je že v 5. stoletju pridigal: »Kdor premoženje zapusti svojim otrokom namesto cerkvi, ravna proti božji volji in proti svoji koristi. Medtem ko na zemlji skrbi za svoje otroke, sebe ogoljufa za nebesa.« Papež Aleksander III. je leta 1170 odredil, da ni veljaven noben testament, ki ni bil narejen v prisotnosti duhovnika. Vse to in še marsikaj drugega negativnega je podlaga današnjega cerkvenega bogastva. Ali ni to tipično tajkunstvo? Danes KC, čeprav je neizmerno bogata, mnogo sredstev dobi še iz državnih proračunov (npr. v Nemčiji vsako leto okoli 14 milijard evrov). Tudi v Sloveniji se cerkveno bogastvo hitro povečuje in po nekaterih ocenah že krepko presega milijardo evrov. Poleg tega pa cerkev sploh ne priznava slovenskega pravnega reda, če je v nasprotju z njenimi evangeliji in hudo krši ustavo oz. človekove pravice, saj npr. preko krsta dojenčkov prisilno novači svoje člane in ljudem sploh ne priznava pravice do življenja. Ali ni to neverjetno tajkunsko? Namesto, da bi se vladajoča oblast borila proti temu, tako ali drugače celo podpira bogatenje cerkve, njen protiustavni in do ljudi sovražen nauk ter širjenje njenega vpliva v vse pore slovenske družbe. Če se bo sedanja vladna politika nadaljevala, bo Slovenija kmalu pod popolno kontrolo katoliške cerkve. Ne bo več države v državi, temveč bo samo ena država: cerkev. Sicer pa nekaj dejstev v zvezi z vsem tem prikazujemo v nadaljevanju.

Revščina se povečuje – bogastvo cerkve pa tudi

V Sloveniji se povečuje revščina. Že več kot 200.000 prebivalcev živi pod njenim pragom. Če bi se ukinili še socialni transferji, bi se število revnih bistveno povečalo, verjetno kje na 500.000 ali še več. Vse to ni ovira za vladajočo koalicijo, da ne bi z raznimi finančnimi injekcijami povečevala že tako velikega bogastva cerkve. Država letno podari katoliški cerkvi tako ali drugače več kot 10 milijonov evrov: za toliko se povečuje cerkveno premoženje, torej premoženje tuje pravne osebe, za toliko je revnejši slovenski narod. Za koga v tem pogledu dela vladajoča elita: za najbogatejšo nedržavno organizacijo na svetu ali za slovenski narod? Kaj bi lahko s tem denarjem naredili dobrega za blaginjo Slovenije? Vladajoča ideologija rajši torej financira institucije tuje pravne osebe, kot pa da bi ta denar uporabila za pomoč prebivalcem Slovenije, ki so npr. v stiski. Ali vladajoči namenoma delujejo proti prebivalcem Slovenije, saj ni dvomiti, da ne bi poznali relevantnih dejstev? Cerkveno premoženje v Sloveniji presega milijardo evrov. In s tem premoženjem upravlja papež, saj je ta po zakoniku cerkvenega prava vrhovni upravitelj celotnega cerkvenega premoženja. Z mnogimi nepremičninami v Sloveniji torej upravlja tuj vladar! Lažje pride kamela skozi šivankino uho, kot bogataš v nebesa, uči sama cerkev.

Cerkev kot gospodarski koncern

Katoliška cerkev preko svojih podjetij in drugih institucij obvladuje vedno večji del slovenskega gospodarstva. Razni cerkveni gospodarski subjekti imajo delnice oz. deleže drugih podjetij. Cerkev je prisotna v kemiji, gozdarstvu, turizmu, telekomunikacijah, finančnih storitvah, trgovini, založništvu in drugje. Po mnenju poznavalcev je vrednost tega premoženja več 100 milijonov EUR. Katoliška cerkev je po naravi stvari religiozna organizacija in tako cerkve in druge verske skupnosti opredeljuje tudi zakon o verski svobodi. Zato je nerazumljivo, da država dopušča, da se cerkev tako ali drugače ukvarja s pridobitnimi oz. gospodarskimi dejavnostmi. Še posebej zaradi tega, ker je v cerkvenem pravu jasno določeno, da morajo verniki skrbeti za vzdrževanje svoje cerkve, ta lahko celo predpiše cerkveni davek za pokrivanje svojih potreb. Ali ne bi bilo normalno, da bi cerkev predpisala davek svojim članom in če ga ti ne bi plačali, bi ga izterjala preko svojega cerkvenega sodišča. Vprašanje je ali cerkvena gospodarska dejavnost služi pridobivanju sredstev za religiozno delovanje ali za povečevanje političnega in gospodarskega vpliva v družbi.

Denacionalizacija – vračilo fevdalnega premoženja

Katoliška cerkev je na račun vračila nacionaliziranega premoženja že dobila vrnjeno za okoli 200 milijonov evrov premoženja, vsi postopki pa še niso končani. Poleg tega bo cerkev dobila še odškodnino za nezmožnost uporabe nacionaliziranega premoženja. Zneski iz tega naslova bodo visoki in se bodo verjetno gibali v desetine milijonov evrov. Zanimivo pri vsem tem je tudi dejstvo, da so edino cerkve oz. verske skupnosti upravičenci za vračilo premoženja fevdalnega izvora, druge osebe pa ne. Jasno je, zakaj se samo verskim skupnostim vrača to premoženje. Zaradi katoliške cerkve oz. nemoči slov. države v razmerju do svetega sedeža. Na ta način se neizmerno bogati cerkveno premoženje, s katerim upravlja tuj vladar – vladar, ki spada v kategorijo absolutističnih vladarjev. Čeprav je Slovenija po ustavi demokratična republika, z delom premoženja pri nas upravlja tuj absolutistični vladar. Absurdno – kot da bi živeli v preteklosti. Cerkev je dobila vrnjenih že okoli 100.000 ha raznih zemljišč, vključno z gozdovi, večje število stanovanjskih enot in poslovnih prostorov. Nihče v Sloveniji, če odmislimo državo, ne bo imel v lasti toliko nepremičnin kot katoliška cerkev. Tako kot je v drugih zahodnih deželah, tako je tudi v Sloveniji: cerkev postaja največji nedržavni zemljiški posestnik. Koliko se bo njeno premoženje povečalo še za odškodnine za nezmožnost uporabe nacionaliziranih nepremičnin, je še uganka. Bodo pa te številke izjemno velike, saj je država mariborski nadškofiji samo za odškodnino za nezmožnost uporabe objekta na Vrbanski 30 v Mariboru priznala 8,1 milijona evrov. Če znaša samo odškodnina za ta objekt 8 milijonov evrov, koliko bodo znašale odškodnine za vse cerkvene objekte? Ali bodo šle številke v desetine ali celo stotine milijonov, saj denacionalizacijski postopki trajajo izjemno dolgo?

Državno financiranje katoliške vzgoje in šolstva – v čigavo korist?

Vladajoča oblast obilno financira tudi katoliško vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh. Tako sofinancira katoliške vrtce, gimnazije, teološko fakulteto in katoliško osnovno šolo. Samo za teološko fakulteto, ki je sicer dvoživka, je namreč del cerkve in protiustavno del države, saj je del univerze v Ljubljani, plačajo davkoplačevalci, pa čeprav so ločeni od cerkve, okoli 2 milijona evrov letno. V okviru te fakultete plačujejo npr. tudi duhovnika dr. Štuheca, za katerega bi se na podlagi izjave »da Judi danes delajo velike neumnosti in so vredni marsikatere obsodbe« vprašali, ali ni antisemitsko naravnan? Seveda je to izjavo potrebno presojati tudi z vidika še vedno trajajoče cerkvene protijudovske gonje. Namesto, da bi bil izpeljan ustrezen postopek, mu država plačuje profesuro na teološki fakulteti. V letih 2006 in 2007 je dobil okoli 80.000 evrov iz državnega proračuna. In koliko je v teh letih zaslužil povprečni slovenski delavec? Kakšnih 30.000 evrov, pri čemer je takšno plačo prejelo samo okoli 30 % zaposlenih. Več kot polovica slovenskih upokojencev dobi letno manj kot 5.000 evrov pokojnine. En Štuhec za približno 8 upokojencev? Kako globoko je padla Slovenija. Ali bo namesto socialne države pisalo katoliška država? Na čem bazira katoliška vzgoja in šolstvo? Na bibliji, ki je v mnogih delih zaradi svojega nasilja, protiustavna. Ali si vladajoča koalicija namenoma zatiska oči? Zakaj ni izločila teološke fakultete iz državne univerze, saj cerkvena organizacija ne more biti del javnega oz. državnega sistema, če je država ločena od cerkve? Ali je slovenska država izgubila del svoje suverenosti?

Vojaški kurati – duhovniki celo že državni uslužbenci!

Katoliška cerkev je prodrla v mnoge pore države. Tako so njeni duhovniki celo državni uslužbenci na ministrstvu za obrambo, saj opravljajo kuratsko službo. Katoliški duhovniki so po katoliškem nauku dolžni braniti in širiti katoliški nauk ob vsakem času in vsepovsod, tako tudi kot državni uslužbenci. Davkoplačevalci torej plačujejo širjenje katoliške vere, ki jo po naravi stvari morajo izvajati katoliški kurati. Kje je tu verska nevtralnost, ki izhaja iz 7. člena ustave? Nerazumljivo je, da so lahko predstavniki tuje pravne osebe, katoliška cerkev je namreč tuja država »sui generis«, uslužbenci v državnem organu in tam v imenu slovenske države opravljajo katoliške verske obrede. Ali živimo v cerkveni državi? Nerazumljivo in protiustavno je, da predstavniki tuje pravne osebe, ki sploh ne priznava slovenskega pravnega reda, če je v nasprotju z evangeliji, skrbijo za duševno oskrbo mnogih slovenskih vojakov. In duhovna podlaga te oskrbe je tudi krvava biblija! Popolnoma nerazumljivo je, da je vodilo pri delu osebja vojaškega vikariata, torej dela slovenskega državnega organa,: »Zvest Bogu in domovini.« Slovenski državni uslužbenec torej javno služi tuji državi, saj mora biti zvest bogu, torej cerkvi, in domovini, ne pa tudi državi. Kaj dela aktualna vlada? Poleg tega stanejo katoliški kurati davkoplačevalce okoli 200.000 evrov letno. Tudi tako se bogati super bogata cerkev. Ali bi vladajoča oblast s tem denarjem lahko naredila kaj dobrega za revne? Seveda bi lahko za revne naredila kaj dobrega tudi s tistim denarjem, ki ga vsako leto nameni za romanje vojakov v katoliški Lurd. Pa ga rajši zapravi za dejavnosti, ki kršijo slovensko ustavo.

Kulturni spomeniki in cerkev

Država je zelo radodarna do cerkve tudi na področju kulturnih spomenikov. Sofinancira vzdrževanje oz. obnovo mnogih cerkva. Če se vrnemo v preteklost v čas gradnje teh objektov, lahko vidimo, da so zaradi gradnje mnogi ljudje zelo trpeli, mnogo jih je tudi umrlo. Namesto da bi ljudje uporabili denar za svoje družine, so morali financirati gradnjo mnogih izjemno razkošnih stavb. Gradnja sedanjih spomenikov je bila v mnogih primerih kraja ljudi. In to se sedaj v drugi obliki nadaljuje. Država z davkoplačevalskim denarjem sofinancira obnovo oz. vzdrževanje mnogih sakralnih objektov. Mnogi, ki živijo pod pragom revščine in svojim otrokom ne morejo privoščiti najbolj običajnih stvari, morajo financirati obnovo objektov super bogate tuje pravne osebe. Zopet kraja ljudi. Kaj ima to opraviti s pravičnostjo, ni jasno. Pravičnost pa je eden izmed temeljev pravne države. Kaj je naredila vladajoča oblast, je vidno. Revščina raste, bogastvo cerkve pa tudi. Po javno objavljenih podatkih je vlada v tem mandatu namenila za obnovo katoliških objektov okoli 5 milijonov evrov. Poleg tega stroške elektrike za nočno osvetlitev cerkva skoraj izključno krijejo občine, cerkev pa je oproščena plačevanja še nadomestila za stavbno zemljišče za sakralne objekte. Vzeti revnim in dati bogatim. Ali je država hlapec cerkve? Ali daje cerkev v zameno državi kaj kulturnega? Zgodovina je jasna: cerkvena zgodovina in cerkveni nauk sta prežeta z nekulturnim. Cerkev ima na vesti smrt stotine milijonov živih bitij, zaradi nje so tekli potoki krvi. Nauk, ki je to omogočal, cerkev nikoli ni preklicala in zato velja še danes. Potoki krvi zato še vedno tečejo, samo pogledati je potrebno malo globlje. Tako ni odveč prisluhniti niti znanemu filozofu Karlu Jaspersu, ki je svaril pred nevarnostjo, da bi vsak čas lahko spet zagorele grmade, če bi politične razmere to dovolile.

Klasično tajkunstvo

Na romarski cerkvici Sv. Rok na Štajerskem so potekala obnovitvena dela, katerih vrednost naj bi bila 255.760,09 EUR. Sredstva za obnovo naj bi zagotovili Ministrstvo za kulturo v višini 116.785,63 EUR, občina v višini 40.000,00 EUR in župnija v višini 98.974,46 EUR. Vendar pa se moti tisti, ki misli, da bo cerkev svoj finančni delež za obnovo svoje lastnine prispevala sama. Ne, pričakuje, da bodo to storila gospodinjstva in obrtniki iz njene župnije. Tako od vsakega pričakuje v povprečju 100 EUR. Tiste, ki bodo prispevali nad 1.000 EUR bo dočakala celo posebna cerkvena zahvala. Tako torej dela cerkev. Njeno lastnino morajo obnavljati drugi, saj bodo okoli 150.000 EUR prispevali davkoplačevalci. Cerkev se ni obrnila na svoje vernike, katerih dolžnost po kanonskem pravu je, da vzdržujejo svojo cerkev, temveč zahteva financiranje od vseh gospodinjstev in obrtnikov na področju lokalne župnije, ne glede na to, ali so katoliki, ateisti in drugače verujoči. Lokalni prebivalci »morajo« tako financirati neizmerno bogato tujo cerkev, saj se ji redki upajo zoperstaviti. Ali ni to skrajno nepošteno in poniževalno? Ali ima takšen način delovanja sploh zvezo s človekovim dostojanstvom?

Radio Ognjišče -novodobna prižnica

Tajnik Kongregacije za nauk vere, nadškof Amato, je dejal, da je katoliški radio novodobna prižnica. To novodobno cerkveno prižnico financira seveda tudi prokatoliška slovenska oblast. Tako Radio Ognjišče dobi v letu 2008 kar 115.000 evrov davkoplačevalskega denarja. Ta radio financirajo torej tudi ateisti in drugače verujoči – ti pa po nauku cerkve sploh nimajo pravice do obstoja oz. življenja. Tisti, ki nima pravice do življenja, mora celo financirati tistega, ki mu te pravice ne prizna. Absurdno. Ali mogoče živimo v kameni dobi? Zakaj vladajoča oblast ne zaščiti nekatolikov? Seveda pa Ognjišče, d.o.o. ne dobi samo omenjene vsote, temveč še več. Še okoli 57.000 evrov dobi v tem letu. Ali bo cerkev preko svojih medijev z državnim denarjem širila protiustavne vsebine? Ali se bodo preko radijskih valov npr. slišale naslednje biblijske besede: »Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo.« (2 Mz 21,17) ali »Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti; …« (5 Mz 17,12), zraven pa še: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 31,1). Kakšne posledice bo to imelo na otroke, ki bi to slišali?

Cerkev pušča svoje župnike v revščini

Katoliška cerkev noče, da bi imeli njeni župniki plačo, podobno kot imajo to zaposleni, torej od svojega delodajalca, saj plačo župnika sestavljajo darovi vernikov. Zato mnogi župniki v javnosti jamrajo, da slabo živijo in terjajo od države, da poskrbi zanje. Očitno pa je, da so zgrešili naslovnika, kajti zanje je pristojna njihova organizacija oz. »delodajalec« in ne država. Če so župniki res revni, so zato, ker jim njihova lastna organizacija ne privošči dostojnega življenja in ne zato, ker cerkev ne bi imela sredstev za njihove plače. Samo spomnimo se dejstva, da je cerkev ena najbogatejših organizacij na svetu, saj je njeno premoženje po oceni nekaterih vredno več 1.000 milijard evrov (slovenski državni proračun: okoli 9 milijard evrov). Očitno so njeni lastni kleriki, ki naj bi po zakoniku cerkvenega prava delovali v Kristusovi službi, samo sredstvo za izpolnjevanje cerkvenih interesov. In še religiozno vprašanje: ali ni potem tudi Kristus samo sredstvo za doseganje cerkvenih interesov? Čeprav cerkev noče poskrbeti za plače svojih župnikov, pa je od države izposlovala, da ta za okoli 1.000 duhovnikov plačuje prispevke za obvezno zdravstveno in pokojninsko ter invalidsko zavarovanje. Klasična cerkvena logika: zakaj bi plačevala, če lahko to dela država. Cerkev birič, država hlapec? Tako davkoplačevalci za okoli 1.000 katoliških duhovnikov plačujejo okoli 2 milijona evrov letno, kar je kar kakšnih 80 % proračuna urada za verske skupnosti. Namesto, da bi šel ta denar za pomoč revnim, se z njim financira socialna varnost uslužbencev najstarejše in najbogatejše »nedržavne« organizacije na svetu. Ali morajo to zavarovanje davkoplačevalci plačevati tudi za župnika v Kotljah, ki očitno ne spada med reveže, saj so mu vlomilci odnesli kar čeden kupček denarja (več kot 2.000 evrov), nekaj kuvert z denarjem pa so spregledali. Stotisoči v Sloveniji bi bili veseli, če bi imeli toliko denarja.

Črni fondi v župniščih?

V Kotljah na Koroškem so trije moški napadli lokalnega župnika in mu odnesli, kot že navedeno, nekaj več kot 2.000 EUR, nekaj kuvert z denarjem pa so spregledali in jih pustili. Po nekaterih policijskih podatkih se število vlomov v župnišča povečuje. Ni čudno, saj je očitno, da je v župniščih mnogo gotovine. Čeprav župniki nimajo klasične plače, mnogi očitno niso reveži. Tako se vse bolj podira pravljica o revnem župniku, ki je bila lansirana v javnost. Postavi pa se še drugo vprašanje: ali imajo lahko župniki pri sebi toliko gotovine? Ali za župnijo ne velja pravilo, da je potrebno denarna sredstva imeti na poslovnem računu. Kakšen je župnijski blagajniški maksimum? Ali je že kdaj kakšna inšpekcija preverila finančno poslovanje kakšne cerkvene organizacije? Ali si vlada ne upa inšpicirati katoliške cerkve?

Opus Dei sega po Sloveniji

V Sloveniji že nekaj let deluje papeževa osebna prelatura Opus Dei. Naloga »Božjega ljudstva« je izvajanje posebne pastoralne naloge, enostavneje rečeno: pokatoličevanje ljudi. Opus Dei je v glavnem laiška »prva bojna linija«, katere naloga je, da prodre v gospodarstvo, politiko, medije, kulturo in druge družbene dele ter si jih podredi. Pri tem ne izbira sredstev, Deset božjih zapovedi ni pomembnih. Cilj je, da bi v celotni družbi prevladali člani Opus Dei oz. cerkev in s tem katoliška ideologija. V Sloveniji krožijo govorice, da naj bi bila ena izmed najpomembnejših slovenskih bank prodana neki španski finančni ustanovi, ki jo v celoti obvladuje Opus Dei. Slovenija de facto vedno bolj postaja katoliška. Ali bomo počasi postali podobni Iranu, kjer je islam državna religija? Kaj dela vlada?

Škof Hren še vedno živi

Katoliški duhovnik Franc Rode si je kot geslo svojega škofovskega posvečenja izbral besede protestantskega duhovnega vodje Primoža Trubarja Stati inu obstati. Čeprav je katoliška cerkev Trubarja preganjala, ga označila kot škodljivca in leta 1565 dokončno izgnala iz Slovenije, to Rodeta ni motilo, da si ne bi izbral Trubarjevih besed za svoje vodilo. Katoliška cerkev je v 17. stoletju v okviru protireformacije pod vodstvom škofa Hrena preganjala protestante, javno zažigala njihove slovenske knjige, uničevala protestantske šole in jim plenila premoženje. S tem je katoliška cerkev vsaj za sto let zavrla kulturni razvoj slovenskega naroda, z izgonom mnogih uveljavljenih podjetnikov in izobražencev pa tudi gospodarski razvoj oz. razvoj na drugih področjih. Kje bi danes bila Slovenija, če ne bi protireformacija uničila protestantizma? Lahko si pogledamo Skandinavijo, ki temelji na protestantskem modelu življenja. Tako pa je v Sloveniji vedno večja revščina. Duh škofa Hrena pa živi še danes. Na nekaterih prireditvah ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja avtorji na subtilen način neobjektivno poveličujejo vlogo katoliške cerkve v času protireformacije in zmanjšujejo pomen Primoža Trubarja. Katoliška cerkev ob asistenci vladajoče politike očitno še vedno preganja Trubarja in protestantizem ter poveličuje Hrena. Tudi poteza Rodeta je v tem smislu signifikantna: stal in obstal bo po njegovem torej samo katolicizem ne pa tudi protestantizem.

Cerkev ni za pravično družbo

Uveljavitev pravične družbe ni naloga cerkve, piše v cerkvenem dokumentu Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije, to naj bi bila naloga politike.

Če uveljavitev pravične družbe ni naloga cerkve, potem se ta s tem ne ukvarja in pravičnost zanjo ni pomembna. Če cerkev ni za pravično družbo, potem je za njeno nasprotje, torej za nepravično družbo. In kakšna družba je to: to je družba, kjer prevladuje krivica. Cerkev je torej za krivico. Vmesnega stanja namreč ni. Si za pravično družbo ali proti njej. Potem ni čudno, da cerkev podpira delitev družbe na bogate in revne oz. vladajoče in podrejene. Cerkvi ni za odpravo nepravičnih razmer, ki vladajo na tem svetu. Za večino revščina, za cerkev in njene pajdaše pa bogastvo. Ali je potem čudno, da je najbogatejša nedržavna organizacija na svetu?

_______________

Katoliška cerkev v Sloveniji in njeno bogastvo:

1. Premoženje fevdalnega izvora je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno samo verskim skupnostim, ostalim ne, pri čemer ima KC večinski delež. Vrednost vrnjenega premoženja se že bliža 200 milijonom evrov, nekaj postopkov pa še ni končanih.
2. KC ima preko svojih organizacij v upravljanju za več kot 400 milijonov evrov lastniških deležev v slovenskih podjetjih.
3. KC ima preko svojih organizacij pomembne lastniške deleže v kemiji, telekomunikacijah, finančnem posredništvu.
4. KC ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte kot tudi ne davka na dediščine in darila.
5. KC (oz. njene organizacije) dobi letno od države tako ali drugače več milijonov evrov raznih »daril«, nekaj primerov je v nadaljevanju:
• okoli 2 milijona za teološko fakulteto
• okoli 5 milijonov na področju šolstva (cerkvene gimnazije, …)
• okoli 2 milijona za plačilo prispevkov za socialno varnost duhovnikov
• okoli 300.000 letno za najem prostorov na Vrbanski 30 v Mariboru
• okoli 200.000 za vojaške kurate.
6. KC (oz. njene organizacije) je od države dobila tudi naslednje vsote (v EUR):
• 8,1 milijona odškodnine za nezmožnost uporabe denacionaliziranega objekta na Vrbanski 30 v Mariboru
• 4,8 milijona za obnovo cerkvenih sakralnih objektov (v mandatu sedanje vlade)
• 221.000 odškodnine za nezmožnost uporabe objekta v Kamniku, kjer je sicer okrajno sodišče
• okoli 120.000 za programe »Promocija znanstvenih odkritij na področju družine, zakona in starševstva«, »Znanost o družini in zakonu za mlade« in »Znanost za mir«
• 8.241 za program »Živi e-kampus«
• 9.263 za organizacijo jezikovne tribune
• 180.000 za projekta v zvezi z regionalnimi centri za promocijo znanosti
• 17.178 za svetovni kongres Mednarodne organizacije za študije Stare zaveze
• 172.000 za medijske projekte Ognjišča.

Nemški nadškof oz. kardinal zasluži mesečno več kot 11.000 EUR, plače škofov pa se začenjajo pri 7.500 EUR. Večinoma jih plačuje nemški državni proračun. Ali si želite, da bi bilo tako tudi v Sloveniji? Ali želite preko davkov plačevati nekoga, ki ne priznava slovenske ustave, če je v nasprotju s katoliškim evangelijem? Ali želite plačevati nekoga, ki zagovarja npr. nauk, da je potrebno zaradi nekaterih moralnih prekrškov usmrtiti ljudi?

Kaj cerkev nudi?

Cerkev vsako leto dobi od države veliko denarja. Zanimivo je videti, kaj cerkev nudi v zameno za to oz. kaj dobijo ljudje od nje?

Cerkev npr.:
• ne priznava slovenske ustave, če je ta v nasprotju z njenimi evangeliji
• prisilno krsti dojenčke in z večnim peklom grozi tistim, ki ne dajo krstiti svojih otrok
• ne priznava celovitega izstopa in izobči oz. prekolne tiste, ki iz nje izstopijo
• ne priznava pravice do življenja, saj je v bibliji, ki je zanjo božja beseda in je še sedaj veljavna, predvidena smrtna kazen za mnoge moralne prekrške (po predpisih stare zaveze, ki jih mora vsak katolik vestno izpolnjevati, je potrebno pobiti homoseksualce, prešuštnike, trmoglave sinove, čarovnice, tiste, ki ne poslušujo duhovnikov in podobno)
• želi odstraniti vse tisto, kar ni katoliško, npr. jude, ateiste, drugače verujoče
• še ni preklicala izobčenja vegetarijancev iz 6. stoletja (tisti, ki npr. iz etičnih razlogov ne uživajo mesa in tako ne škodujejo živalim in okolju, so večno prekleti še v 21. stoletju).

Vse to je v nasprotju s slovensko ustavo in hudo krši dostojanstvo mnogih ljudi!

Cerkev mogoče nudi ljudem tudi kaj dobrega, npr. preko karitasa, vendar se tukaj postavi vprašanje, ali ni ta dobrodelnost samo v funkciji širjenja katoliške vere, kajti po zakoniku cerkvenega prava imajo vsi verniki dolžnost širjenja oznanila odrešenja vsepovsod po svetu in v vseh časih. Ali ne gre za »navidezno« dobrodelnost?

Katoliška cerkev po svetu: najbogatejše podjetje

1. KC je največji nedržavni zemljiški posestnik zahodnega sveta. V Nemčiji je cerkev z 8,5 milijardami m2 največji zemljiški posestnik. V ZDA in Italiji ima več kot 1 milijon hektarov njivskih površin, v Španiji, Portugalski in Argentini poseduje okoli 20% vseh njivskih površin.
2. KC v Nemčiji ima 400 milijard evrov vredno premoženje (celoten letni proračun Slovenije je okoli 9 milijard evrov).
3. KC je največji nepremičninski posestnik. V Rimu je že skoraj 1/3 vseh stavb v posesti cerkve. V drugih italijanskih mestih in tudi v Nemčiji je stanje podobno.
4. Zlate rezerve Vatikana so bile leta 1952 po velikosti druge na svetu, takoj za ameriškimi, in so znašale 3,5 milijarde evrov. Kakšno je stanje danes?
5. KC je danes največji verski gospodarski koncern na svetu in močno angažiran na področju nepremičnin, kemije, elektronike … ter soudeležen pri velikem številu gigantskih firm (BASF, BMW, DEAG, Bayer, Siemens, General Motors…) . Samo v Nemčiji ima okoli 100 milijard evrov kapitala in naložb, delnic in vrednostnih papirjev.
6. KC poseduje mnoge banke. Znan je primer italijanske banke Intesa, ki združuje katoliške denarne ustanove in se je združila z banko San Paolo Imi v največjo banko v Italiji in eno največjih v Evropi.
7. Premoženje nemške Karitas je po podatkih iz leta 1995 znašalo 65 milijard evrov.
8. KC ima v lasti tudi večje število tiskovnih agencij, časopisov, revij, radijskih in televizijskih postaj oz. hiš.
9. Vrhovni upravitelj in oskrbnik tega neizmerno velikega premoženja je papež. Ena oseba torej upravlja z bogastvom, o katerem lahko večina držav samo sanja.

______________________

Objava: Razmisli, izredna številka 2, september 2008.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post