Verske skupnosti o varstvu podatkov

Pod gornjim naslovom je bilo v Delu mogoče prebrati, da je bil re­den posvet verskih skupnosti po­svečen varstvu osebnih podatkov. Zapisano je bilo tudi, da doslej ni bila evidentirana še nobena zloraba tovrstnih podatkov v sklopu ver­skih skupnosti.

V zvezi s to zadnjo navedbo pa je treba navesti, da je na mi­nistrstvu za pravosodje že nekaj časa evidentirana kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov, ki jo je storila ena izmed verskih skupno­sti. Namreč Rimskokatoliška cer­kev (konkretno njen organ, Župnij­ski urad Šmarje pri Jelšah) ni po­sredovala posamezniku, na njegovo zahtevo, v skladu s 16. členom ome­njenega zakona izpisa osebnih po­datkov, ki jih vodi v svojih zbirkah podatkov in se nanašajo nanj, niti ga ni v zakonskem roku obvestila o razlogih, zaradi katerih mu izpisa ne bo posredovala.

Ali Rimskokatoliška cerkev to­rej spoštuje zakon? Ali se ni v tem primeru celo posta vila izven oz. nad pravni red Republike Slovenije, če­prav je tudi sama, kot vse verske skupnosti, dolžna spoštovati zakon, kot to izhaja iz 3. člena zakona o pravnem položaju verskih skupno­sti.

Rimskokatoliška cerkev pa tudi na izrecno zahtevo inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki de­luje v okviru ministrstva za pra­vosodje, posamezniku ni posredo­vala osebnih podatkov. Ali ni s takšnim ravnanjem ignorirala tudi konkretnega državnega organa in ne samo zakona o varstvu osebnih podatkov? In Rimskokatoliška cer­kev med drugim uči: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu. kar je božjega!«

Objava: Delo, 15.10.1997.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*