Ptičja gripa

Država ne žrtvuje samo živali, temveč tudi ljudi
Izjava za javnost

Evropo pretresajo novice o možnosti pandemije ptičje gri­pe. Mnogi strokovnjaki so si edi­ni, da se pandemiji gripe ne bo­mo mogli izogniti. Pandemija pomeni, da lahko zboli tudi do 40 odstotkov prebivalstva. Ko bo pandemija izbruhnila, se bo v nekaj dneh razširila po vsem svetu, mrtvi pa se bodo šteli v milijonih, je mogoče brati v me­dijih. Po nekaterih ocenah bi lah­ko umrlo tudi do 150 milijonov ljudi. Mnoge oblasti panično nabavljajo protivirusna zdravi­la, za katera ni jasno, ali bi bila sploh učinkovita, cepivo pa naj bi bilo narejeno šele po začetku pandemije, saj nihče ne ve, kak­šen bo virus, ki bo sprožil pan­demijo.

Rezervoar okužbe z virusom so tudi ptice selivke, virus se z njih prenese na farme perutni­ne. Mnoge farme množične živi­noreje, predvsem perutnine, teh pa je veliko po svetu, kar nekaj tudi v Sloveniji (ne smemo poza­biti dejstva, da v Sloveniji letno pokoljejo kar okoli 25 milijonov glav perutnine), so očitno veliko žarišče virusa. Tam, kjer je že izbruhnila ptičja gripa, brutalno pobijajo perutnino, da bi prepre­čili širitev virusa na človeka, saj lahko v kombinaciji z virusom človeške gripe nastane nov smr­tonosni virus, ki bo povzročil pandemijo. Farme za množično rejo perutnine so očitno največ­ja nevarnost za nastanek ptičje gripe, za prenos virusa na člove­ka in za začetek pandemije. Si­cer pa so te farme, vključno s far­mami, kjer gojijo druge vrste ži­vali, tudi drugače vir bolezni, ne­varnih za živali in tudi za ljudi.
Imajo pa še druge skrajno nega­tivne lastnosti, so namreč vir ne­izmernega trpljenja živali, na ve­liko onesnažujejo okolje in pri­delujejo meso, ki je rizični fak­tor za mnoge človekove civiliza­cijske bolezni.

Oblasti vedo, da so farme za množično rejo zelo nevarne za človeka. Navsezadnje bodo te farme očitno najpomembnej­ši člen v pandemiji ptičje gripe. Zelo velika verjetnost je, da brez teh farm pandemije ne bi bilo in
tako tudi ne milijonov mrtvih lju­di. Zato je skrajno nerazumljivo, da države pobijajo nedolžne ži­vali, namesto da bi prepovedale farme za množično rejo. S tem bi namreč odstranile žarišča in izvor virusov ter veliko nevar­nost za ljudi. Nerazumljivo je, da oblasti ne zavarujejo svojih prebivalcev, temveč še vedno va­rujejo pridelavo hrane, ki je za ljudi škodljiva in daje edino ve­lik dobiček industriji, ki temelji na ubijanju in hektolitrih nedolž­ne krvi. Zato se lahko postavi tu­di vprašanje: Ali oblasti s tem, ko ohranjajo škodljive farme za množično rejo in z njimi pove­zane negativne posledice, ne žr­tvujejo milijonov svojih ljudi, ki so že ali pa še bodo umrli za­radi raznih virusov oziroma bole­zni s teh farm? Ker države vedo, da brez teh farm pandemije ptič­je gripe verjetno ne bi bilo, se po­stavlja še nadaljnje vprašanje: Ali oblasti vse te ljudi žrtvuje­jo namerno? Drugače si namreč ni mogoče razložiti dejstva, da te farme še vedno obstajajo, če­prav so leglo smrti tako za živa­li kot za ljudi. Na milijone ljudi lahko torej umre, ker oblast šči­ti dobiček in ne ljudi! Pa vsaka oblast na veliko oznanja, da skr­bi in se trudi za svoje državlja­ne. Po dejanjih jih boste spozna­li, to velja tudi za državo oziro­ma oblast. Tako postaja vedno jasneje, da pomor živali pomeni tudi smrt ljudi.

Vegetarijanci živijo dlje in so bolj zdravi, dokazuje znanost. Ali so zato možnosti vegetari­jancev za preživetje ob pandemi­ji večje kot pa možnosti tistih, ki jedo meso?

Varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali

Objava: Večer, 25.10.2005.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*